Studijní plán

Studijní obor Sociální a kulturní ekologie


Aktuální studijní plán Sociální a kulturní ekologie ke stažení zde.

Povinný základ pro všechny studenty (povinné předměty)

18 obsahových předmětů + Letní škola

 1. Člověk a příroda v době industriální (Matoušek). Vznik a počáteční vývoj nové kvality interakce člověka a jeho přírodního prostředí v éře kapitalismu.

 2. Člověk a příroda v pravěku, středověku a novověku (Matoušek). Interakce člověka a jeho přírodního prostředí, disciplíny studující tento předmět a jejich metody, jednotlivé etapy.

 3. Ekosystémové služby a využívání přírodních zdrojů (Bartoš). Ekosystémový pohled na přírodní zdroje (včetně prostoru). Základní přehled přírodních zdrojů (jejich různé klasifikace, historie využívání po současnost s výhledem do budoucnosti) pod zorným úhlem „udržitelnosti“ (sociální, ekonomické a environmentální hledisko).

 4. Environmentální ekonomie I (Cudlínová).

 5. Environmentální ekonomie II (Cudlínová).

 6. Environmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky (Dvořák). Vývoj politiky a práva EU od Římských smluv, důraz na současný stav.

 7. Environmentální právo pro neprávníky (Stejskal). Právní rámec ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje obecně a v České republice.

 8. Environmentální sociologie I (Novák). Základní pojmy a vymezení problémů. Hlavní směry environmentální sociologie podle jednotlivých škol a autorů.

 9. Globální otázky životního prostředí (Moldan). Současná environmentální problematika v globální perspektivě – příčiny a podoba současného stavu, politická, technická, zelená ekonomika, společenské odpovědi.

 10. Krize jako příležitost I (Rynda a kol.). Sociální, politický, ekonomický, environmentální a další rozměry současné globální krize, východiska a perspektivy.

 11. Letní škola

 12. Seminář k environmentální sociologii I (Novák). Četba odborných textů a diskuse k nim.

 13. Sociální ekologie I (Rynda). Základní pojmové okruhy SKE, jejich vzájemné souvislosti, předpoklady k výkladu strategie udržitelného rozvoje.

 14. Sociální ekologie II (Rynda). Strategie udržitelného rozvoje v globálním rozměru.

 15. Sociobiodiverzita a dynamika lidských společenství (Trnka). Cvičení ke kurzům „Základy ekologie a globální ekologie“ a „Ekosystémové služby a využívání přírodních zdrojů“.

 16. Světové biomy a biotopy České republiky (Bartoš). Přehled světových biomů (jejich charakteristika, souvislosti s globální ekologií, využití a ohrožení); v návaznosti na tento výklad přehled základních biotopů České republiky (charakteristika, souvislosti – vztahy k ostatním biotopům, význam, využití a ohrožení).

 17. Úvod do kulturní ekologie I (Budilová, Jakoubek). Význam tradice a kultury v současné společnosti ve vztahu k udržitelnému rozvoji, historický vývoj – evoluční hledisko.

 18. Úvod do studia životního prostředí (Braniš). Základní pojmy a koncepty životního prostředí a jeho ochrany. Pozn.: Studenti vyslechnou na Přírodovědecké fakultě.

 19. Základy ekologie a globální ekologie (Bartoš). Základy ekologie a krajinné ekologie s přihlédnutím ke globálním souvislostem.

Povinně volitelná závazná specializace (povinně volitelné předměty)

Environmentální historie (kulturně historické kořeny současného stavu) (specializační zaměření Matoušek)

 1. Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny (Hájek). Počátky, postupné prosazování a posléze všeobecný rozvoj moderní kapitalistické ekonomiky.

 2. Metody archeologického a historického studia (Matoušek ‒ Hájek).

 3. Průmyslová revoluce kolem nás (Matoušek – Hájek). Tématické exkurze po Praze a nejbližším okolí zaměřené na dílčí aspekty modernizačních procesů a na jejich odraz v přírodním, resp. životním prostředí (ekonomika, doprava, bydlení, zásobovaní vodou a kanalizace, sociální otázky, veřejná zeleň, proměny venkovské krajiny).

 4. Vývoj krajiny a města (Matoušek). Historický vývoj (úvod ‒ globální pohled, dále české země).

Ekosystémové služby (specializační zaměření Moldan)

 1. Environmentální politika v historické perspektivě (Moldan). Vývoj environmentální politiky od 60. let 20. století, globální, evropská a česká perspektiva.

 2. Kvantitativní metody analýzy a popisu jevů v ŽP I (Hák).

 3. Kvantitativní metody analýzy a popisu jevů v ŽP II (Hák).

 4. Metody studia přírody (Vačkář). Experimentální, terénní a ostatní metody studia živé i neživé přírody.

Humanitní zaměření (specializační zaměření Rynda)

 1. Aktuální texty k udržitelnému rozvoji (Rynda). Aktuální dokumenty z oblasti teoretické, politické, obecně společenské.

 2. Environmentální sociologie II (Novák).

 3. Politika a ekonomie udržitelného rozvoje (Rynda).

 4. Strategie kvalitativního výzkumu (Novotná).

Ostatní povinně volitelné předměty

Environmentální etika (Daněk)
Exkurzní seminář I (Rynda)
Exkurzní seminář II (Rynda)
Krize jako příležitost II (Rynda a kol.)
Média a životní prostředí (Novák)
Metody sociologického výzkumu kvantitativní (Čermák)
Nadstandardní aktivity (Rynda)
Příroda, ŽP a společnost – biologický pohled (Sádlo)
Příroda, ŽP a společnost – estetický pohled (Stibral)
Seminář aktivit (Rynda)
Seminář k environmentální sociologii II (Novák)
Tvorba krajinných scénářů (Bartoš, Rynda)
Úvod do kulturní ekologie II (Budilová, Jakoubek)
Úvod do statistiky (Hlinková)
Základy práva pro neprávníky (Stejskal)
Diplomní seminář I – četba a tvorba odborného textu (Trnka)
Diplomní seminář II ‒ typy věd a vědecké práce: tvorba projektu (Rynda)
Diplomní seminář III ‒ prezentační (Rynda)
Diplomní seminář IV ‒ konzultativní (vedoucí DP, Rynda)
Seminář odborníků I ‒ ochrana přírody a krajiny
Seminář odborníků II ‒ lokální rozměr udržitelného rozvoje: budování společenství
Seminář odborníků III ‒ hodnoty, ideologie a udržitelný rozvoj
Seminář odborníků IV ‒ aktuality udržitelného rozvoje
Terénní praxe I
Terénní praxe II

Složení souborných zkoušek (částí Státní závěrečné zkoušky)

 1. SZZk1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

 2. SZZk2: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

 3. SZZk3: Specializační rozměr sociální a kulturní ekologie

 4. SZZk4: Obhajoba magisterské diplomové práce

SZ1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

Ekosystémové služby a využívání přírodních zdrojů (Bartoš)
Globální otázky životního prostředí (Moldan)
Sociobiodiverzita a dynamika lidských společenství (Trnka)
Základy ekologie a globální ekologie (Bartoš)

Možnost absolvovat po druhém semestru.

SZ2: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

Environmentální právo (Stejskal)
Environmentální sociologie I (Novák)
Seminář k environmentální sociologii (Novák)
Sociální ekologie I a II (Rynda)

Možnost absolvovat po druhém semestru.

SZ3: Specializační rozměr sociální a kulturní ekologie

Zkouška sestává vždy z příslušné čtveřice kursů podle zvoleného studijního zaměření (Matoušek, Moldan, Rynda).

Možnost absolvovat po čtvrtém semestru.

 

 

 

Jinonice 5. února 2013 Ivan Rynda, Arnošt Novák, Martina Suchá