Studijní plán

Studijní obor Sociální a kulturní ekologie


Povinný základ pro všechny studenty (povinné předměty)

 1. Člověk a příroda v době industrializace (Matoušek). 

 2. Ochrana přírody - aplikovaná věda (Pavličko).

 3. Krajinná ekologie a přírodní zdrajo (Bartoš). 

 4. Environmentální ekonomie I. a II. (Vejchodská).

 5. Environmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky (Dvořák). Vývoj politiky a práva EU od Římských smluv, důraz na současný stav.

 6. Environmentální politika a právo (Stejskal). Právní rámec ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje obecně a v České republice.

 7. Environmentální sociologie  (Novák). Základní pojmy a vymezení problémů. Hlavní směry environmentální sociologie podle jednotlivých škol a autorů.

 8. Seminář k environmentální sociologii  (Novák). Četba odborných textů a diskuse k nim.

 9. Globální problémy životního prostředí (Janoušková). Současná environmentální problematika v globální perspektivě – příčiny a podoba současného stavu, politická, technická, zelená ekonomika, společenské odpovědi.

 10. Politika a ekonomie (Rynda).

 11. Letní škola

 12. Sociální ekologie I. a II. (Rynda). Základní pojmové okruhy SKE, jejich vzájemné souvislosti, předpoklady k výkladu strategie udržitelného rozvoje.

 13. Urbánní atropologie (Pauknerová, Gibas).

 14. Světové biomy a biotopy České republiky (Bartoš). Přehled světových biomů (jejich charakteristika, souvislosti s globální ekologií, využití a ohrožení); v návaznosti na tento výklad přehled základních biotopů České republiky (charakteristika, souvislosti – vztahy k ostatním biotopům, význam, využití a ohrožení).

 15. Kulturní ekologie I. a II. (Soukup). Význam tradice a kultury v současné společnosti ve vztahu k udržitelnému rozvoji, historický vývoj – evoluční hledisko.

 16. Aktuální texty k udržitelnému rozvoji (Rynda)

 17. Základy ekologie (Bartoš). Základy ekologie a krajinné ekologie s přihlédnutím ke globálním souvislostem.

 18. Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I. a II. (Hák)

 19. Ekologická antropologie (Kuřík)

 20. Diplomní seminář I. a II. (Rynda)

 21. Environmentální sociologie součastnosti (Novák)

 22. Seminář k environmentální sociologii (Novák)

 23. Environmentální etika (Daněk)

Povinně volitelné předměty

 1. Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny (Hájek). Počátky, postupné prosazování a posléze všeobecný rozvoj moderní kapitalistické ekonomiky.

 2. Metody archeologického a historického studia (Matoušek ‒ Hájek).

 3. Průmyslová revoluce kolem nás (Matoušek – Hájek). Tématické exkurze po Praze a nejbližším okolí zaměřené na dílčí aspekty modernizačních procesů a na jejich odraz v přírodním, resp. životním prostředí (ekonomika, doprava, bydlení, zásobovaní vodou a kanalizace, sociální otázky, veřejná zeleň, proměny venkovské krajiny).

 4. Vývoj krajiny města a neměsta (Matoušek). Historický vývoj (úvod ‒ globální pohled, dále české země).

 5. Aktuální texty k udržitelnému rozvoji (Rynda). Aktuální dokumenty z oblasti teoretické, politické, obecně společenské.

 6. Strategie kvalitativního výzkumu (Novotná).

 7. Exkurzní seminář I. a II. (Rynda)

 8. Krize jako příležitost I. a II. (Rynda a kol.)

 9. Metody sociologického výzkumu kvantitativní (Čermák)

 10. Nadstandardní aktivity (Rynda)

 11. Bilogický náhled světa (Sádlo)

 12. Četba textů z environmentální sociologie (Novák, Kuřík)

 13. Tvorba krajinných scénářů (Bartoš, Rynda)

 14. Právní principy cyklu environmentální politiky (Stejskal)

 15. Seminář odborníků I ‒ ochrana přírody a krajiny

 16. Seminář odborníků II ‒ lokální rozměr udržitelného rozvoje: budování společenství

 17. Seminář odborníků III ‒ hodnoty, ideologie a udržitelný rozvoj

 18. Seminář odborníků IV ‒ aktuality udržitelného rozvoje

 19. Terénní praxe I. a II.

 20. Globální koncepce ochrany ŽP ( Moldan)

 21. Metody etnografického výzkumu (Kuřík)

 22. Strategie kvalitativního výzkumu (Novotná)

 

Složení souborných zkoušek (částí Státní závěrečné zkoušky)

 1. SZZk1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

 2. SZZk2: Aplikační rozměr sociální a kulturní ekologie

 3. SZZk3: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

 4. SZZk4: Obhajoba magisterské diplomové práce

 

SZZ1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

Globální problémy životného prostředí (Janoušková)

Krajinná ekologie (Bartoš)

Základy ekologie (Bartoš)

Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I. a II. (Hák)

Možnost absolvovat po druhém semestru.

 

SZZ2: Aplikační rozměr sociální a kulturní ekologie

Politika a ekonomie udržitelného rozvoje (Rynda)

Environmentální politika a právo (Stejskal)

Environmentální ekonomie I. a II. (Vejchodská)

Možnost absolvovat po třetím semestru.

 

SZZ3: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

Environmentální politika a právo EU pro neprávníky (Dvořák)

Sociální ekologie I. a II. (Rynda)

Kulturní ekologie I. a II. (Rynda)

Možnost absolvovat po čtvrtém semestru.