Diplomové práce

Seznam obhájených diplomových prací:

 • Martin Třešňák, Bc. (22. 6. 2004) Ekonomické aspekty biologické invaze rostlin druhu křídlatka (případová studie)
 • Lenka Ivanovská, Bc. (22. 6. 2004) Vícekriteriální zhodnocení a posouzení možných dopadů stavby vodních děl na Labi
 • Magda Hulanová, Bc. (22. 6. 2004) Etika udržitelného rozvoje
 • Věra Vobrová, Bc. (22. 6. 2004) Ekologické zemědělství jako součást trvale udržitelného rozvoje na Zemi
 • Tomáš Soušek, Bc. (16. 9. 2004) EKOFILM - podoby a souvislosti filmového zpracování environmentální politiky tématiky
 • Veronika Veverková, Bc. (16. 9. 2004) Geneticky modifikované organizmy a informovanost veřejnosti
 • Klára Sutlovičová, Bc. (20. 10. 2004) Obchodování s emisemi (příležitost nebo hrozba?)
 • Jan Šindelář, Bc. (20. 10. 2004) Využití indikátorů při integraci aspektů trvale udržitelného rozvoje do Dopravní politiky ČR
 • Peter Šremer, Bc. (6. 1. 2005) Plány povodí a veřejnost - je veřejnost připravena a ochotna se zapojovat do procesů rozhodování?
 • Vojtěch Máca, Mgr. (4. 3. 2005) Právní a politické bariéry EDR
 • Miroslav Novák, Bc. (31. 5. 2005) Indikátory jako nástroj evaluace pro oblast vzdělávání k udržitelnému rozvoji
 • Luděk Pur, Bc. (31. 5. 2005) Zen a současná environmentální etika
 • Monika Kašparová (roz. Jansová), Bc. 31.5.2005 Environmentální politika parlamentních stran v období 2002-2004: srovnání programů a politiky stran ve vládě a Poslanecké sněmovně
 • Adéla Princová, Bc. (31. 5. 2005) Podpora ekologicky šetrných výrobků ze strany státní správy
 • Jana Hájková, Bc. (31. 5. 2005) Starý člověk z perspektivy trvale udržitelného rozvoje
 • Radka Veselá, Bc. (14. 9. 2005) Návrh využití informačních a komunikačních technologií při systémovém uplatňování principů dobré správy věcí veřejných na místní a regionální úrovni
 • Jitka Boušková, Bc. (14. 9. 2005) Kvalita lidských zdrojů ve veřejné správě s ohledem na uplatnění TUR v praxi - Návrh vzdělávacího programu pro koordinátory místní Agendy 21
 • Karel Straka, Bc. (18. 10. 2005) Veřejný zájem v rozhodování o ekologických limitech těžby
 • Hana Mrázková, Ing. (13. 1. 2006) Venkov - místo pro život? (analýza venkovského společenství - případová studie: obec Křižánky
 • Eva Neckářová, Bc. (13. 1. 2006) Udržitelnost programu Leader+ a Leader ČR - porovnání s místní Agendou 21
 • Petr Holý, Ing. (23. 2. 2006) Kulturní enkláva obce Horní Víska půl století po zániku - historická interpretace na základě vegetačních příznaků
 • Simona Kryslová, MUDr. (21. 6. 2006) Celostní pojem zdraví a udržitelný rozvoj
 • Iva Nevečeřelová, Bc. (14. 9. 2006) Poptávka po biopotravinách: výzkumpoptávky po biopotravinách na vzorku pražských obyvatel
 • Veronika Schneidrová, Bc. (14. 9. 2006) Přínosy a problémy členství v zastřešujících organizacích: case study NNO Zelený kruh
 • Miroslav Horák, Mgr. (21. 6. 2006) Rostliny transformace: case study: užití přírodních halucinogenů mazateckými Indiány v Oaxace a mestici v peruánské Amazonii
 • Miroslav Syrovátka, Bc. (30. 10. 2006) Agregované ukazatele v ekologické ekonomii
 • Zita Georgievová, Bc. (30. 10. 2006) Role České Republiky v procesu tvorby politiky ŽP EU
 • Jitka Zamrazilová, Bc. (30. 10. 2006) Lobbing českých environmentálních nezisk.organizací týkající se legislativy EU
 • Arnošt Novák, Mgr. (30. 10. 2006) Zelení proti zeleným; Radikální ekologie - komparativní analýza sociální ekologie a ekologie hlubinné
 • Lenka Česenková, Bc. (23. 3. 2007) Bariéry rozvoje cíleného pěstování biomasy pro energetické využití v ČR
 • Jan Valeška, Bc. (23. 3. 2007) Mobility management: tvorba plánů mobility pro malé a střední podniky
 • Markéta Vejskrabová, Bc. (23. 3. 2007) Politika - správa věci veřejné se zapojením hlavních skupin (stakeholdrů) do rozhodování se zřetelem na problematiku lobbingu
 • Michaela Skálová, Bc. (11. 6. 2007) Krajinný fenomén nové divočiny
 • Michal Daňhelka, Bc. (11. 6. 2007) Henry David Thoreau a jeho vztah k přírodním vědám
 • Šárka Bartůšková, Bc. (11. 6. 2007) LETS go? Lokální systémy výměnného obchodu a jejich přínos pro lokální komunity a jejich rozvoj v České republice
 • Markéta Jůnová, Bc. (11. 6. 2007) Dobrovolnictví a subjektivní kvalita života
 • Ján Griger, Bc. (19. 9. 2007) Akustická ekologie - případová studie zvukového prostředí Loretánského náměstí v Praze
 • Hana Škopková, Bc. (19. 9. 2007) Oceňování kvality vod - případová studie Máchova jezera
 • Markéta Burdová, Bc. (19. 9. 2007) Jakým způsobem informují radnice o udržitelném rozvoji? (obsahová analýza radničních listů vybraných měst)
 • Renata Knotková-Vondráková, Bc. (23. 10. 2007) Možnosti participativní evaluace
 • Miroslav Andrt, Ing. (23. 10. 2007) Efektivní stanovování společenských priorit aneb "Prioriry mají přednost"
 • Eva Blažková, Bc. (17. 1. 2008) Ekoporadna průmyslově postiženého regionu
 • Zuzana Vrabcová, Bc. (20. 3. 2008) Dálnice a společnost: Možnosti použití MCA k hodnocení společenských dopadů dopravní infrastruktury. Případová studie R35 v úseku Turnov - Úlibice.
 • Ida Kohoutková, Bc. (20. 3. 2008) "Co nemám, to nemám. Bojím se Boha a vidím požehnání." Humanitární práce Diakonie Církve bratrské na Podkarpatské Rusi.
 • Ondřej Rut, Bc. (26. 6. 2008) Veřejný zájem v rozhodovacích procesech
 • Linda Kohútová, Bc. (7. 9. 2008) Mládež a životní prostředí (Rozdílnosti v postojích učňovské a gymnazijní mládeže k nakládání s odpady)
 • Magdalena Justová, Bc. (17. 9. 2008) Zelená reflexe Josefa Váchala
 • Jitka Hausenblasová, Bc. (17. 6. 2008) Rámování přírody v lifestylových časopisech
 • Jan Skopeček, Mgr. (31. 10. 2008) Dynamika a příčiny hospodaření s křivoklátskými lesy od poloviny 18. století do roku 1939
 • Jan Doležal, Bc. (31. 10. 2008) Zobrazení hodnoty ekonomického růstu v médiích
 • Magdalena Topiarzová, Bc. (28. 1. 2009) BIO Blaník ano, či ne? Determinanty přestupu k ekologickému zemědělství na území CHKO Blaník
 • Lucie Jakešová, Bc. (24. 3. 2009) Krajina jako zrcadlo společenských procesů, analýza vývoje struktury krajiny v čase.
 • Jana Krčmářová, Mgr. (24. 3. 2009) Biiofilie: Cesta k E. O. Wilsonovi. Sociobiologický základ hodnot přírody a možné důsledky pro OŽP
 • Jana Csemy, Bc, DiS. (24. 3. 2009) Vývoj zemědělství a příbuzných oborů v Čechách v době průmyslové revoluce
 • Barbora Lochmanová, Bc. (22. 6. 2009) Cesta za hodnotami, aneb ochrana přírody víc než jen v popisu práce
 • Ivana Horáková, Bc. (22) 6.2009 Univerzita profesora Kaktuse. Evaluace metody kurzu globální výchovy Orbis Kaktus 2008.
 • Martin Chvojka, Bc. (22. 9. 2009) Olympijské hry v Praze. Vícekriteriální posouzení vhodnosti variant pro umístění ústředního olympijského areálu.
 • Miroslav Schlehr, Ing. (22. 9. 2009) Analýza cestovních nákladů v rekreačním modelu poptávky.
 • Vojtěch Černý, Bc. (27. 10. 2009) Plánuj, plánuj plánovači, na udržitelnost to nestačí! Případová studie strategického plánování rozvoje měst Ústí nad Labem.
 • Kateřina Roschová, Bc. (27. 10. 2009) Komárov a Čenkov. Regionální sondy do vývoje krajiny Brd v období industrializace.
 • Daniel Bartoš, Bc. (27. 10. 2009) "Šamanské disko" - od yidaki k didjeridoo. Případová studie invecne tradice australského hudebního nástroje.
 • Andrea Proková, Bc. (27. 10. 2009) Vytvoření rámce indikátorů pro Zprávu o udržitelnosti Univerzity karlovy.
 • Kristina Řešátková, Bc. (27. 10. 2009) Terénní cyklistika v CHKO. Analýza sociální sítě aktérů, kteří ovlivňují podobu terénní cyklistiky na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
 • Ludmila Kavánková, Bc. (25. 1. 2010) Potravní strategie nativních etnik na třech typech tropických ostrovů v oblasti Indonésie a Oceánie: Siberut, Tikopia, Pingelap.
 • Martin Mach, Bc. (23. 3. 2010) Vegani ve společnosti masa. Zkušenosti veganů s reakcemi majoritní společnosti.
 • Zora Pištecká, Bc. (23. 3. 2010) Ztráta místa.
 • Veronika Amchová, Bc. (23. 6. 2010) Implementace článku 6 Aarhuské úmluvy v české legislativě a praxi. Právní úprava a průběh vodoprávních řízeních a řízení o integrované prevenci z hlediska účasti environmentálních nevládních organizací.
 • Martin Kryl, Bc. (23. 6. 2010) Environmentální spravedlnost. Přístupy k měření distribuce benefitů a rizik v oblasti životního prostředí.
 • Marie Finnová, Bc. (15. 10. 2010) Environmentální postoje na venkově a ve městě. (Případová studie respondentek z obce Houstoň a hlavního města Prahy)
 • Pavlína Kocmanová, Bc. (15. 10. 2010) Kolektivizace zemědělství a její promítnutí do krajiny. Případová studie katastrálního území Široký Důl.
 • Zdeňka Kováříková, Bc. (15. 10. 2010) Školy obnovy venkova.
 • Eliška Chomátová, Bc. (21. 10. 2010) Spor o Šumavu: síly a slabosti ekologického principu shody.
 • Rolcová Lenka, Bc. (21. 10. 2010) Poznávací zájmy Hnutí Duha.
 • Lucie Zelenková, Bc. (21. 10. 2010) Sportovní aktivity a ochrana přírody. Horolezectví v chráněných krajinných oblastech.
 • Ondřej Dvořák, Bc. (19. 1. 2011) Václav Klaus a "příroda"
 • Tereza Kaucká, Bc. (19. 1. 2011) Kubánští migranti a jejich sociální a kulturní adaptace na české prostředí
 • Michaela Pomališová, Bc. (19. 1. 2011) Srovnávací studie variant hodnocení hluku v urbánním prostředí
 • Alice Končinská-Wolerová, Bc. (22. 3. 2011) indikátory GUR. Návrh modelu a sady indikátorů gramotnosti k UR dospělé veřejnosti v ČR
 • Pavla Vidanová, Bc. (22. 3. 2011) Princip společné, ale diferencované odpovědnosti v kontextu klimatických změn.
 • Barbora Hanžlová, Bc. (9. 6. 2011) Kdo jsou nositelé postmaterialistických hodnot? Sociodemografické charakteristiky postmaterialistů v České republice a v Německu
 • Daniela Korbelíková, Bc. (9. 6. 2011) Mikroregion Kamenice-Velké Popovice – příklad dynamiky kulturní krajiny v novověku
 • Tereza Kvášová, Bc. (9. 6. 2011) Proměny mediální prezentace zemědělství v tisku. Obsahová analýza vybraných českých deníků po roce 1990
 • Michaela Mullerová, Ing. (9. 6. 2011) Společenská odpovědnost firem: strategická výhoda a vliv na finanční výkonnost. Case study z České republiky
 • Alena Oharková, Bc. (9. 6. 2011) Teorie ekologické modernizace – fakt a souvislosti. Historická perspektiva, podmínky a limity neoliberálního konceptu udržitelnosti
 • Veronika Endrštová, Bc. (16. 9. 2011) Vyjednávání limitů - limity vyjednávání. Případová studie sítí aktérů ovlivňujících podmínky splouvání Teplé Vltavy na území NP Šumava
 • Kateřina Tichá, Bc. (16. 9. 2011) Vztah obyvatel k místu ve východní a západní části Krušných hor
 • Vilhelmová Zuzana (16. 9. 2011) Hodnocení relevance vybraných indikátorů udržitelnosti
 • Doležalová Petra, Bc. (20. 10. 2011) Kdo jsou novináři, kteří píší o životním prostředí?
 • Lucie Landová, Bc. (20. 10. 2011) Vodní stopa. Výpočet vodní stopy pšenice, kukuřice, cukrové řepy a rajčat v České republice
 • Zuzana Havlínová, Bc. (20. 10. 2011) Ekobabo, raď! Aneb ekoporadenství v České republice.
 • Krejčová Linda, Bc. (7. 2. 2012) Jezdecká turistika v Národním parku České Švýcarsko a v krajině pražské aglomerace
 • Martínková Zuzana, Bc. (7. 2. 2012) Environmentální stres
 • Matějovská Lucie, Bc. (7. 2. 2012) Případová studie zahrádkové osady Klecánky aneb není zahrádkář, jako zahrádkář
 • Rolfová Eliška, Bc. (7. 2. 2012) Případová studie zahrádkářské osady Jenerálka
 • Valešová Irena, Bc. (7. 2. 2012) Zahrádka je jediný skutečný zahrádkářův svět aneb případová studie zahrádkových osad Cibulka a Technomat v Praze
 • Jelečková Ducháčková Jana, Bc. (19. 6. 2012) Turismus a mechanismy jeho monitorování v Česku, Jak ty lidi vlastně spočítat?
 • Ondřej Charvát, BcA. (19. 6. 2012) Naše země je dnes krásná, ale zítra bude ještě krásnější
 • Tvardková Veronika, Bc. (19. 6. 2012) Případová studie zahrádkových osad na Libeňslém ostrově v Praze
 • Ondřej Hudeček, Bc. (19. 6. 2012) Povodně v Soběslavi v letech 1729–1740
 • Riegrová Dina, Ing. (14. 9. 2012) I za plotem je náš svět, Případová studie Okrašlovacího spolku v Jílovém u Prahy
 • Žigmundová Martina, Bc. (14. 9. 2012) Ekohotely
 • Kovalský Pavel, Bc. (14. 9. 2012) Decoupling vybraných indikátorů zátěže a dopadu na životní prostředí
 • Špot Marek, Bc. (18. 10. 2012) Která je ta pravá? Hodnocení budov z perspektivy úspory energie a finančních prostředků
 • Léblová Kateřina, Bc. (18. 10. 2012) Sociální motivace k ochraně přírody v ČR do roku 1956: analýza vybraných (chráněných) území
 • Hejralová Eva, Bc. (18. 10. 2012) Faktory úspěchu a bariéry projektů na ochranu klimatu ve vybraných českých městech
 • Gallová Bára, Bc. (18. 10. 2012) Integrace mladých migrantů do prostředí české společnosti pomocí uměleckých praktik
 • Anufrieva Nelli, Mgr. (18. 10. 2012) Reprezentace životního prostředí v ruském a českém tisku
 • Andrija Marič, Bc. (18. 10. 2012) Hodnocení přesunů zátěže životního prostředí mezi státy a regiony prostřednictvím indikátorů materiálových toků
 • Lenka Tempírová, Bc. (24. 1. 2013) Dvě tváře ZOO. Vnímání zoologických zahrad z pohledu jejich příznivců a odpůrců
 • Martina Žigmundová, Bc. (24. 1. 2013) Greenmarketing: zacházení s obsahem označení „The Flower“ na webových stránkách českých ekohotelů
 • Jakub Hemala, Bc. (20. 6. 2013) Subjektivní blahobyt: Přístupy a hodnocení v EU-15 a ČR
 • Ludmila Raková, Bc. (20. 6. 2013) Otisk proměn společnosti v podobě Přírodního parku Bezručovo údolí
  Krajinně-ekologické vztahy a souvislosti v mé rodné krajině
 • Marek Jiří, Bc. (2.9.2014) Nerůst jako alternativa udržitelného rozvoje
 • Podzemná Lucie, Bc. (2.9.2014) Reprezentace jaderné energetiky v médiích v období před a po havárii ve Fukušimě
 • Pundová Kristina, Bc. (2.9.2014) Šumava jako estetický problém
 • Suchá Martina, Bc. (2.9.2014) Komunitou podporované zemědělství - případová studie KomPot
 • Kratochvílová Jana, Bc. (4.9.2014) Zobrazování zvířat v českých médiích – Blesk, MF Dnes
 • Nováková Iva, Bc. (4.9.2014) Přírodní svět jako svět mnoha tváří
 • Potůčková Petra, Bc. (4.9.2014) Vliv ekonomické krize na společensky odpovědné aktivity firem
 • Vocílková Lenka, Bc. (4.9.2014) Obraz českých ekofarem po roce 89
 • Jirovská Lea, Bc. (5.9.2014) Odbory: pohon, nebo brzda běžícího pásu výroby?
 • Kandriková Anna, Bc. (5.9.2014) Využití ekonaratologie v praxi
 • Kumová Petra, Bc. (5.9.2014) Malé kousky svobody. Individualizace a komodifikace v hardcore-punk subkultuře
 • Sulík Pavel, Bc. (5.9.2014) Eroze udržitelného rozvoje
 • Vamberová Pavla, Bc. (5.9.2014) „Aktivisté dál visí ve větvích“. Mediální obraz environmentálních aktivistů. Případová studie protestů proti kácení v Národním parku Šumava v letech 1999 a 2011.
 • Blažejová Lucie, Bc. (22.9.2014) Vliv věku, vzdělání a typu bydlení na recyklaci odpadů (případová studie města Třebíč)
 • Bryšková Jarmila, Bc. (22.9.2014) Hudební znečištění na veřejných místech
 • Diblíčková Eliška, Bc. (22.9.2014) Osel domácí - hospodářské zvíře nebo domácí mazlíček? (Chov a uplatnění oslů domácích v Polabí - případová studie)
 • Kračmar Vojtěch, Bc. (22.9.2014) Mezi chodníkem a silnicí ? Kmen městských cyklistů.
 • Sobotková Jana, Bc. (22.9.2014) Environmentální šetrnost v životním způsobu porevoluční generace trampů
 • Jurík Juraj, Bc. (27.1.2015) Súčasný stav a perspektívy Tatranského národného parku z pohľadu stakeholderov
 • Menšíková Kateřina, Bc. (27.1.2015) Vztah uživatelů druhého bydlení k přírodě
 • Michálková Barbora, Bc. (27.1.2015) Proměny veřejné zeleně a její kultivace na přelomu 19. a 20. století (případová studie města Kolína)
 • Trunečková Daniela, Bc. (27.1.2015) Reprezentace problému klimatických změn v tištěných médiích. Obsahová analýza seriózních českých deníků.
 • Daněk Jan, Mgr. (11.2.2015) Zhodnocení souladu ochrany biodiverzity v ČR s mezinárodními strategickými závazky
 • Jahnová Markéta, Bc. (11.2.2015) Vnitrobloky jako specificky utvářený městský prostor
 • Slovák Luboš, Mgr. (11.2.2015) Rehabilitace smyslově vnímaného světa z environmentální perspektivy Davida Abrama
 • Vaňková Petra, Bc. (11.2.2015) Scénáře budoucího vývoje Manětínska